Mei 2023

De jaarvergadering.
De opkomst was goed; 42 leden. Plaatsvervangend voorzitter Jelte Oosterkamp heette allen welkom en vertelde dat er dit jaar 10 nieuwe leden zijn bijgekomen. Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van een aantal leden. Ons ledenaantal staat nu op 191.
De notulen van de vorige jaarvergadering werden goedgekeurd.
De financiën over de boekjaren 2020, 2021 en 2022 zijn door de kascommissie, bestaande uit Rick van der Gulik en Diny Hogenstijn, gecontroleerd en goedgekeurd. Het voorstel om de contributie met €2 te verhogen van €18 naar €20 wordt aangenomen.
Bij de bestuursverkiezing stelden Lida Admiraal en Maureen Hulshoff zich opnieuw herkiesbaar voor een periode van drie jaar. Pieter Gorter en Diny Hogenstijn stelden zich kandidaat voor het bestuur en met algemene stemmen werden zij gekozen.

Het bestuur vindt dat sommige leden een extra waardering verdienen voor het werk dat zij al jaren voor de vereniging verrichten. Allereerst was er een bloemetje voor Gré Mantel-Visser, als dank voor de vele artikelen die we van haar in de Kroniek mochten plaatsen en voor alle antwoorden die we van haar op onze vragen hebben gekregen. Ook bloemen voor Anneke Helder als waardering voor haar werk in de redactie van de Kroniek. Ook zij doet dit al jaren.

De activiteiten voor 2023 zijn: 27 mei Dauwtrappen, 9 september Open Monumentendag en in november de najaarsledenbijeenkomst.

Bij de rondvraag kwam de vraag of de vereniging, gezien de leeftijd van de leden, niet een actieve ledenwerfactie zou moeten gaan houden. Het bestuur gaat dit op de agenda zetten.

De activiteitencommissie van de kerk van Sijbekarspel vraagt aandacht voor haar plannen. Zij willen de kerk in de periode half april tot half september op zondag openstellen. Hiervoor vragen zij vrijwilligers om een paar uurtjes te helpen bij het schenken van een kopje koffie of thee en om iets over de kerk te vertellen. Opgave kan bij Sonja Vriend. Dezelfde activiteitencommissie vraagt of er belangstelling bestaat een dorpsvlag aan te schaffen, zodat er bij bepaalde dorpsgebeurtenissen massaal mee kan worden gevlagd. 
Daarna sluit de voorzitter de vergadering.

Na de pauze was er een boeiende lezing van Dieuwertje Duin van Archeologie West-Friesland. Zij vertelde over haar onderzoek naar de ouderdom van stolpen in West-Friesland. In 1825 kwam het Kadaster in Nederland. Als op die eerste oude kaarten al een stolp staat getekend, is deze van voor dit jaar. Een interessant uitgangspunt. Een stolp heeft altijd een houten vierkant. Voor 1600 waren deze balken meestal van eikenhout en dit hout werd geïmporteerd uit Scandinavië.Na 1600 kwam er een verbod op de uitvoer hiervan vanwege de snelle ontbossing en ook omdat men hout nodig had voor eigen gebruik. Daardoor gebruikte men toen hiervoor hoofdzakelijk grenenhout. Ook werden oude balken hergebruikt, o.a. uit molens. Dit is te zien aan inkepingen of oude zichtbare constructies. Door middel van een jaarringenonderzoek (dendrochronologie) kan men de ouderdom vaststellen, zelfs expliciet het jaartal van kappen en waar de boom heeft gegroeid. 
Naast dendrochronologisch onderzoek vindt er ook altijd archeologisch onderzoek plaats. Gekeken wordt naar funderingen en waterputten. Als er bij de bouw van een stolp tweedehands vierkantsbalken zijn gebruikt, kan aan de hand van het archeologisch onderzoek het bouwjaar soms toch nog worden vastgesteld. Ook wordt dan zichtbaar hoeveel keer zo’n oude stolp is veranderd of aangebouwd.

Het was een interessante lezing; helder, vlot en duidelijk verteld door de spreekster. De voorzitter bedankte haar en sloot de bijeenkomst. Er was nog een gezellige nazit met een hapje en een drankje.

Dauwtrappen.
Traditiegetrouw gaan we dit jaar natuurlijk weer dauwtrappen en wel op zaterdag 27 mei. 
Het wordt een rondje Kerkebuurt Sijbekarspel. Er is voor deze plek gekozen om de kerk onder de aandacht te brengen als locatie waar allerlei activiteiten georganiseerd kunnen worden (vergaderingen, lezingen, trouwerijen, feesten etc.). We starten om 5.30 uur met een kop koffie of thee en lopen een tocht van een kleine twee uur. 
Op diverse plaatsen zal wat verteld worden, o.a. over de kerk, de bewoning rond de kerk in vroeger tijd en over het land van de kerk. We lopen grotendeels door het land, stevig schoeisel of laarzen wordt daarom aanbevolen. Na afloop van de wandeling is er, zoals ieder jaar, een ontbijt met belegde broodjes en een broodje kroket.

Locatie: start en afsluitend ontbijt in de kerk van Sijbekarspel, Westerstraat 42
Datum: 27 mei 2023
Tijd: 5.30 uur ontvangst met koffie en thee
Kosten: € 10,- p.p, te voldoen bij aankomst.
U kunt zich tot 25 mei opgeven per telefoon: 0229-591020 of per email: annievlaaroudeman@gmail.com. Let op: Er kunnen maar 50 mensen mee, dus vol is vol.

Cursus ‘Zoeken in het Westfries Archief’.
Bent u geïnteresseerd in historisch onderzoek en denkt u daarbij bronnen uit het Westfries Archief te kunnen gebruiken, dan is deze cursus misschien interessant voor u. Deelnemers krijgen uitleg over verschillende raadpleeg- en zoekmogelijkheden. Daarna wordt aan de hand van zoekopdrachten de opgedane kennis in praktijk gebracht. Natuurlijk met hulp van de cursusleider.
De cursus wordt gegeven op 7 juni a.s. van 13.30 uur tot 16.00 uur in het Westfries Archief. Aanmelden kan via: activiteiten@westfriesarchief.nlof 0229-282500. Er zijn 24 plaatsen beschikbaar.