Jaarvergadering

Date: 6 april 2018

Time: 20.00 - 22.00 uur

Location: café de Roode Leeuw

Op vrijdag 6 april 2018 wordt de jaarvergadering van de Historische Vereniging Sijbekarspel-Benningbroek gehouden in café De Roode Leeuw.

De agenda van de vergadering is als volgt:

1     Opening
2     Mededelingen en ingekomen stukken
3     Notulen jaarvergadering 2017
4     Jaarverslag 2017
5     Financiën:
       * financieel verslag2017
       * verslag van de kascommissie (Margot Haakma en Arjan Slagter)
       * decharge bestuur
       * benoeming nieuw kascommissielid
       * begroting 2018 en voorstel contributie 2018
6     Bestuursverkiezing:
* aftredend en herkiesbaar: Lou Klaver en Annie Vlaar-Oudeman
7     Voorstellen voor de activiteiten in 2018 zijn:
       Dauwtrappen, zaterdag 19 mei
       Rabo sponsor fietstocht
       Open Monumentendag zaterdag 8 september
       Najaarsbijeenkomst november (datum en plaats volgen in de dorpskrant en op de website)
       Foto scanmiddagen
8     Rondvraag
9     Sluiting vergadering

Het is mogelijk om tot 24 uur voor de vergadering opgave te doen van tegenkandidaten bij het bestuur.

Na een korte pauze zal mevrouw Hieke Stapel van Vereniging Oud Hoorn om ± 20:15 uur met haar lezing beginnen. Mevrouw Stapel is sinds 1985 gids van de vereniging Oud Hoorn en was 11 jaar werkzaam in het Westfries Museum bij de afdeling educatie. Zij zal een beeld schetsen van Hoorn door de eeuwen heen (ontstaan, stadrechten, graanhandel, VOC-WIC, slag op de Zuiderzee, ontruiming van de kloosters, zieken- en armenzorg) en een aantal markante figuren uit Hoorn bespreken.

Wij hopen u te mogen begroeten op vrijdag 6 april. Vanaf 19:15 uur is de zaal open.