Ledenbijeenkomst met jaarvergadering en lezing

Date: 24 maart 2023

De avond bestaat uit twee delen. Voor de pauze zal het bestuur tijdens de jaarvergadering (zie agenda onderaan) verantwoording afleggen over hetgeen in 2022 gebeurd is en de plannen voor 2023 presenteren.

Na de pauze zal Dieuwertje Duijn, werkzaam bij Archeologie West-Friesland, een lezing geven over haar onderzoek naar stolpen.
In de afgelopen 10 jaar is veel nieuwe informatie over de stolp als boerderijtype verzameld door bouwhistorisch, archeologisch en dendrochronologisch onderzoek (jaarringonderzoek aan hout). Uit dit onderzoek blijkt dat een stolpboerderij soms veel ouder is dan je op basis van de gevels zou verwachten. Achter gevels uit de 20ste
eeuw kan bijvoorbeeld een houtskelet uit de 16de eeuw schuilgaan. Een zoektocht naar de oudste stolpboerderij van de provincie leidt vooralsnog naar een boerderij in De Weere.

Na afloop van de lezing is er gelegenheid voor een gezellige nazit.

Agenda van deze jaarvergadering
1     Opening

2     Mededelingen en ingekomen stukken

3     Notulen jaarvergadering 2022

4     Jaarverslag activiteiten 2022

5     Financiën
* financieel verslag 2022
* verslag van de kascommissie 2022
* decharge bestuur voor 2022
* benoeming nieuwe kascommissieleden
* begroting 2023 en voorstel contributieverhoging naar €20,-

6     Bestuursverkiezing
* aftredend en verkiesbaar: Lida Admiraal-Peper en Maureen Hulshoff
* voorgesteld als bestuurslid: Pieter Gorter
Het is mogelijk om tot 24 uur voor de vergadering opgave te doen van (tegen)kandidaten
schriftelijk of via info@lijnendoordetijd.nl

7     Activiteiten 2023
* Dauwtrappen, zaterdag 27 mei
* Open Monumentendag zaterdag 9 september
* Najaarsbijeenkomst november (datum en plaats volgen in de dorpskrant en op de website)

8     Rondvraag

9     Sluiting vergadering