Jaarvergadering

Date: 31 maart 2017

Time: 20:00-22:00

Location: Café De Roode Leeuw

Op vrijdag 31 maart 2017 wordt de jaarvergadering van de Historische Vereniging Sijbekarspel-Benningbroek gehouden in Café De Roode Leeuw.

Tijdens de vergadering zullen de volgende punten behandeld worden: 

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen jaarvergadering 2016
 4. Jaarverslag 2016
 5. Financiën:
  – financieel verslag 2016 
  – verslag van de kascommissie (Wim Koopmans en Margot Haakma)
  – decharge bestuur
  – benoeming nieuw kascommissielid
  – begroting 2017 en voorstel contributie 2017
 6. Bestuursverkiezing:
  – aftredend en herkiesbaar: Lida Admiraal-Peper en Maureen Hulshoff
 7. Activiteiten 2017
 8. Rondvraag
 9. Sluiting vergadering

Het is mogelijk om tot 24 uur voor de vergadering opgave te doen van tegenkandidaten bij het bestuur.

Na een korte pauze zal Eric Zwijnenberg van de Stichting De Zijper Molens en de Noord-Hollandse Molenfederatie een lezing geven. In het eerste deel van zijn lezing vertelt de heer Zwijnenberg over wat er nog aan molens in Noord-Holland resteert, welke types er zijn en welke functies ze hebben. In het tweede deel zullen bestaande en verdwenen molens uit de regio aan bod komen.