Jaarvergadering

Date: 22 april 2022

Time: 20.00 - 22.00

Location: Dorpshuis De Vang

Het eerste deel van de avond zal besteed worden aan de jaarvergadering (zie agenda).

Na het officiële gedeelte vertelt Cees Stins het verhaal over de onderwaterzetting van de Wieringermeer door de Duitse bezetter. Een aantal jaren terug kreeg hij het verslag toevallig in handen van de vier families die uit de Wieringermeer onderdak kregen op het Hogeland, bij de ouders van Cees. Eén van de oudsten had een dagelijks verslag gemaakt van die historische dagen. De familie Stins had daarvoor reeds contact met deze familie, want in de zomermaanden huurden zij een paard van hen voor oogstwerkzaamheden. Dan was het hier hooitijd en in de Wieringermeer was dat later. 22 Mensen met paarden en wagens, volgeladen met huisraad en gereedschap, werden na een barre tocht door het steeds hoger opkomende water van harte welkom geheten. Een aangrijpend verhaal.

Cees zou dit zelf vertellen tijdens de openingsbijeenkomst van de Bevrijdingstentoonstelling in september. Helaas moest Cees vanwege ziekte verstek laten gaan en heeft onze penningmeester Jelte het van hem overgenomen. Toch willen wij graag dat Cees ook zelf dit verhaal, op zijn eigen manier, aan ons vertelt. Aanvullend vertelt hij over zijn moeder, die in de tweede wereldoorlog ook haar vertrouwde omgeving moest verlaten. Een gebeurtenis, die nu voor vele mensen uit Oekraïne realiteit is. De lezing begint om ongeveer 21.00 uur en is voor eenieder vrij toegankelijk.

Agenda jaarvergadering

1     Opening

2     Mededelingen en ingekomen stukken

3     Notulen jaarvergadering 2019

4     Jaarverslagen 2020-2021

5     Financiën
* financieel verslag 2019
* verslag van de kascommissie 2019 (zie onder)
* decharge bestuur voor 2019
* voorstel behandeling boekjaren 2020-2021
* benoeming nieuwe kascommissieleden
* begroting 2022 en voorstel contributie 2022      

6     Bestuursverkiezing
* aftredend en niet verkiesbaar: Lou Klaver
* aftredend en herkiesbaar: Jelte Oosterkamp  

Het is mogelijk om tot 24 uur voor de vergadering opgave te doen van (tegen)kandidaten schriftelijk of via info@lijnendoordetijd.nl

7     Activiteiten 2022
* Dauwtrappen, zaterdag 4 juni
* Open Monumentendag zaterdag 10 september
* Najaarsbijeenkomst november (datum en plaats volgen in de
dorpskrant en op de website)

8     Rondvraag

9     Sluiting vergadering