Jaarvergadering

Date: 5 april 2019

Time: 20:00 - 22:00 uur

Location: kerkje Benningbroek

Het bestuur van de Historische Vereniging Sijbekarspel/Benningbroek nodigt u uit de jaarvergadering en lezing op vrijdag 5 april, aanvang 20.00 uur in het kerkje van Benningbroek bij te wonen.

 

Programma
19:30 uur                                  binnenlopen met koffie
20:00 uur                                 jaarvergadering
20:30 – 21:00 uur                  pauze
21:00 – 22:00 uur                  lezing ‘een rondleiding in Medemblik’
22:00 uur                                  nazit

 

De agenda van de vergadering is als volgt:
1     Opening
2     Mededelingen en ingekomen stukken
3     Notulen jaarvergadering 2018
4     Jaarverslag 2018
5     Financiën:
       * financieel verslag2018
* verslag van de kascommissie
* decharge bestuur
* benoeming nieuw kascommissielid
* begroting 2019 en voorstel contributie 2019

6    Bestuursverkiezing:
* aftredend en herkiesbaar: Jelte Oosterkamp

Het is mogelijk om tot 24 uur voor de vergadering opgave te doen van tegenkandidaten schriftelijk of via info@lijnendoordetijd.nl

7     Activiteiten 2019
Voorstel o.a.:
Dauwtrappen, zaterdag 8 juni
Open Monumentendag zaterdag 14 september, thema ‘plekken van plezier’
Najaarsbijeenkomst november (datum en plaats volgen in de dorpskrant en
op de website)
Foto scanmiddagen

8     Rondvraag
9     Sluiting vergadering

De lezing wordt verzorgd door de heer Ton Pronk, voorzitter van de Oudheidkundige Vereniging Medemblick.
Hoewel de dorpen Sijbekarspel en Benningbroek meer gericht zijn op Hoorn, zijn er wel verbindingen met Medemblik. Van oudsher was de zetel van het Ambacht ‘De Vier Noorder Kogge’, waar Sijbekarspel en Benningbroek toe behoorden, gevestigd in Medemblik. Het Ambacht was een bovenlokale bestuurseenheid, die o.a. verantwoordelijk was voor het aangrenzende deel van de Westfriese Omringdijk.
Aan de hand van foto’s maken we een wandeling door het huidige Medemblik met een link naar het verleden.

 Wij hopen u te mogen begroeten op vrijdag 5 april. Vanaf 19:30 uur is de zaal open.