Juni 2022

Op 22 april jl. hielden wij sinds twee jaar weer onze jaarvergadering. De opkomst was goed; 44 leden. Zowel de jaarverslagen, het financieel verslag, de voorgestelde begroting en contributie kregen de goedkeuring van de leden. Bij de bestuursverkiezing was Jelte aftredend en herkiesbaar. Er waren geen tegenkandidaten. Lou, onze voorzitter, was ook aftredend, maar niet herkiesbaar. Lou was het laatste bestuurslid van het oprichtingsbestuur van 19 jaar geleden. Onder zijn leiding groeide de vereniging en…

Lees meer..