Activiteiten

Er zijn op dit moment (nog) geen activiteiten gepland.

Eerdere activiteiten

Najaarsbijeenkomst

Datum: 15 november 2021

De najaarsbijeenkomst, zoals aangekondigd in de dorpskrant, gaat helaas niet door. Gezien het hoge aantal corona-besmettingen en de aangescherpte corona-maatregelen heeft het bestuur gemeend dat het niet verantwoord is de ledenbijeenkomst door te laten gaan.
Ook zou een nazit op 1,5 meter niet echt bijdragen aan een gezellig samenzijn, iets dat we als bestuur heel belangrijk vinden.

Open monumentendag

Begindatum: 11 september 2021

Einddatum: 12 september 2021

foto Akerendam

Er zijn twee activiteiten georganiseerd voor Open Monumentendag: een in de Protestantse kerk van Sijbekarspel en een in de stolpboerderij ‘Akerendam’

 

Naam: Protestantse kerk
Adres: Westerstraat 42, 1655 LB Sijbekarspel
Status: Rijksmonument
Activiteit:  Expositie van de (uitgestelde) tentoonstelling 75 jaar Vrijheid.
Openingstijd: zaterdag 11 – 17 uur; zondag 14 – 17 uur

Naast algemene informatie over WO II in West-Friesland wordt aandacht besteed aan wat de oorlog teweegbracht in Sijbekarspel en Benningbroek. Aspecten als onderduik, verzet en bevrijding komen aan de orde. Er wordt stilgestaan bij de omgekomen inwoners en hoe het was om in de oorlog te trouwen. Twee dorpsgenoten vertellen op video hun herinneringen aan de oorlog. Tevens is het aangrijpende verhaal van Cees Stins over evacués uit de Wieringermeer te beluisteren.

De kerk dateert waarschijnlijk uit de eerste helft van de 12e eeuw en was van oorsprong een vereenvoudigde uitgave van de Michaëlskerk op Wieringen.
In de 15e eeuw werd er een bakstenen toren voor geplaatst. Honderd jaar later werden de muren een meter opgetrokken om de huidige gotische ramen te kunnen plaatsen.
De gesneden panelen in de preekstoel dateren uit de 17e eeuw. Hierin zijn het wapen van Sijbekarspel in het midden en die van Hoorn, Enkhuizen, Medemblik en Alkmaar te herkennen.
De koperen kaarsenkronen en de doopboog stammen ook uit die periode.

 

Naam: Stolpboerderij “Akerendam”
Adres: Westerstraat 79, 1655 LG Sijbekarspel
Activiteit: rondleiding
Open: alleen tijdens de rondleiding om 12.00 en 15.00 uur

Deze West-Friese langhuisstolp is vermoedelijk gebouwd rond 1600. Vele bewoners, waaronder Adriaan Huygens aan het begin van de 19eeeuw, hebben in deze mooie boerderij gewoond.
De vorige bewoonster heeft de stolp zoveel mogelijk in oude stijl gerenoveerd en al is het geen monument, het heeft wel monumentale allure.
De huidige eigenaresse, Willemieke Ottevanger, woont in het voorhuis en haar moeder Willy woont in een kleinere stolp die deels ook bewoond wordt door Mia en Dickie, een zwarte resp. rode Lakenvelder. Daarnaast wonen er nog zes Ouessant schaapjes, twee mini varkens Jutta en Julius, zes cochin kippen en een poes die het huis het langst kent.
Leuk om met kleine kinderen te komen. Er zijn twee mogelijkheden voor een rondleiding om 12 uur en om 15 uur.

Ledenbijeenkomst

Datum: 10 september 2021

kerk_sijbekarspel1

Alle leden worden van harte uitgenodigd voor de ledenbijeenkomst op vrijdagmiddag 10 september 2021.
De bijeenkomst staat in het kader van de uitgestelde tentoonstelling ’75 jaar Vrijheid’.

Het programma ziet er als volgt uit:
vanaf 14.30 u     ontvangst met koffie en thee
15.00 u                opening van de tentoonstelling ‘75 jaar Vrijheid’ door Jan Smit
15.15 u                 een verhaal over evacués uit de Wieringermeer verteld door Cees Stins
vanaf 16.00 u     informele deel met een drankje en fris en gelegenheid de tentoonstelling te
bekijken

Wilt u naar deze bijeenkomst komen, dan graag van tevoren opgeven bij Lou Klaver (0229 591290), Annie Vlaar-Oudeman (0229 591020) of via de mail (info@lijnendoordetijd.nl).
Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.

Graag tot zien op

vrijdag 10 september 2021
kerkje van Sijbekarspel

vanaf 14.30 uur

Activiteiten 2020

Begindatum: 1 januari 2020

Einddatum: 31 december 2020

Helaas hebben de maatregelen vanwege het Corona-virus roet in het eten gegooid en moeten we alle activiteiten voor dit jaar afblazen. Geen jaarvergadering, dauwtrappen, Open Monumentendag en najaarsbijeenkomst.
Ook de tentoonstelling en de activiteiten rond  ’75 jaar vrijheid in West-Friesland’ die gepland stonden voor mei 2020, gaan niet door.
Laten we hopen dat we volgend jaar weer een normaal verenigingsjaar kunnen hebben en de tentoonstelling wel kunnen laten zien.

Najaarsbijeenkomst

Datum: 16 oktober 2019

De ledenbijeenkomst van de Historische Vereniging Sijbekarspel-Benningbroek ‘Lijnen door de tijd’ wordt gehouden op vrijdag 15 november 2019 in Dorpshuis de Vang

 

Het programma ziet er als volgt uit:

vanaf 17.00 uur    Ontvangst met koffie/thee

17.30 uur             Welkomstwoord door de voorzitter

.                              Beelden van recente activiteiten van de vereniging

18.00 uur             Broodmaaltijd

19.00 uur             Aanvang avondprogramma

.                              Uitreiking ‘Skouwerkloppie’
.                              Presentatie van de Kroniek 2019

20.00 uur            Lezing door de heer Gerard de Vries over stadsarchitect A.T. van Wijngaarden.

21.30 uur             Uitreiking van de Kroniek

Na afloop is er gelegenheid om nog gezellig wat met elkaar te drinken.

 

Voor het avondgedeelte komt de heer de Vries vertellen over zijn pas verschenen boek, De architect A.T. van Wijngaarden (1819-1900), een eclectische signatuur in het West-Friese landschap.
Van Wijngaarden is de architect van veel belangrijke gebouwen in West-Friesland. Deze zijn te herkennen aan een eigen stijl. Ook in Benningbroek en Sijbekarspel staan gebouwen, die door hem zijn ontworpen.
De architect Van Wijngaarden is een voorvader van de echtgenote van de auteur/spreker.

 

Opgave voor deelname aan de broodmaaltijd graag vóór 13 november bij Jelte Oosterkamp, telefonisch (0227 608415) of per email (info@lijnendoordetijd.nl).

De kosten van de broodmaaltijd en twee consumpties zijn €18,00 per persoon.

U kunt voorafgaand aan de bijeenkomst contant betalen of vóór 15 november het bedrag overmaken op rekening NL38 RBRB 0790 164 647 t.n.v. Historische Vereniging ‘Lijnen door de tijd’.

Open Monumentendag

Datum: 14 september 2019

Tijd: 11.00 - 17.00

Locatie: Protestantse kerk, Westerstraat 92, 1655 LB Sijbekarspel

kerk_sijbekarspel1

Zaterdag 14 september 2019 kan in het kader van Open Monumentendag van 11.00 tot 17.00 uur de Protestantse kerk te Sijbekarspel bezocht worden.

De kerk, waarvan de oudste delen dateren uit begin 1100, heeft een houten tongewelf, een gebeeldhouwde preekstoel en een mooi doopvont. Het orgel is in 1883 door L. van Dam gebouwd, volgens kenners een juweeltje in zijn soort.

In de kerk wordt op de derde zondag van de maand een kerkdienst gehouden. Dit is doorgaans een muziekdienst. Daarnaast wordt de kerk af en toe gebruikt voor een concert of een trouwerij.

Naar aanleiding van het thema “Plekken van plezier”, het thema van Open Monumentendag 2019, is er een expositie van oude foto’s van feesten en andere vrolijke gebeurtenissen in de dorpen Sijbekarspel en Benningbroek.
Verspreid over de dag zijn er korte optredens van verschillende musici (o.a. gitaar, luit, zang).

Gedurende de hele dag wordt er koffie en thee geschonken.

 

 

Dauwtrappen

Datum: 8 juni 2019

Tijd: 5:15 - 8:00

Schermafbeelding 2019-05-20 om 14.53.06

Op de zaterdag voor Pinksteren is de 14edauwtrapwandeling. De start en het ontbijt na afloop is deze keer bij het bloembollenbedrijf van Kees en Wendy Vlaar, Oosterstraat 15 a, Benningbroek.
We gaan ons best doen om er weer een mooie route van te maken, die zal leiden door weilanden, langs slootjes, soms met een plankje eroverheen en langs akkers, beplant met de producten van het Westfriese platteland.
Stevige schoenen of laarzen zijn aan te bevelen op deze tocht, die circa 2 uur zal duren.

 

Locatie start en ontbijt: Oosterstraat 15a, Benningbroek

Datum: zaterdag 8 juni 2019

Tijd: 5.15 uur ontvangst met koffie/thee

Kosten: €8,-, te voldoen voor aanvang van de wandeling.

 

U kunt zich opgeven tot vrijdag 7 juni bij Annie Vlaar-Oudeman annievlaaroudeman@gmail.com.

Jaarvergadering

Datum: 5 april 2019

Tijd: 20:00 - 22:00 uur

Locatie: kerkje Benningbroek

Het bestuur van de Historische Vereniging Sijbekarspel/Benningbroek nodigt u uit de jaarvergadering en lezing op vrijdag 5 april, aanvang 20.00 uur in het kerkje van Benningbroek bij te wonen.

 

Programma
19:30 uur                                  binnenlopen met koffie
20:00 uur                                 jaarvergadering
20:30 – 21:00 uur                  pauze
21:00 – 22:00 uur                  lezing ‘een rondleiding in Medemblik’
22:00 uur                                  nazit

 

De agenda van de vergadering is als volgt:
1     Opening
2     Mededelingen en ingekomen stukken
3     Notulen jaarvergadering 2018
4     Jaarverslag 2018
5     Financiën:
       * financieel verslag2018
* verslag van de kascommissie
* decharge bestuur
* benoeming nieuw kascommissielid
* begroting 2019 en voorstel contributie 2019

6    Bestuursverkiezing:
* aftredend en herkiesbaar: Jelte Oosterkamp

Het is mogelijk om tot 24 uur voor de vergadering opgave te doen van tegenkandidaten schriftelijk of via info@lijnendoordetijd.nl

7     Activiteiten 2019
Voorstel o.a.:
Dauwtrappen, zaterdag 8 juni
Open Monumentendag zaterdag 14 september, thema ‘plekken van plezier’
Najaarsbijeenkomst november (datum en plaats volgen in de dorpskrant en
op de website)
Foto scanmiddagen

8     Rondvraag
9     Sluiting vergadering

De lezing wordt verzorgd door de heer Ton Pronk, voorzitter van de Oudheidkundige Vereniging Medemblick.
Hoewel de dorpen Sijbekarspel en Benningbroek meer gericht zijn op Hoorn, zijn er wel verbindingen met Medemblik. Van oudsher was de zetel van het Ambacht ‘De Vier Noorder Kogge’, waar Sijbekarspel en Benningbroek toe behoorden, gevestigd in Medemblik. Het Ambacht was een bovenlokale bestuurseenheid, die o.a. verantwoordelijk was voor het aangrenzende deel van de Westfriese Omringdijk.
Aan de hand van foto’s maken we een wandeling door het huidige Medemblik met een link naar het verleden.

 Wij hopen u te mogen begroeten op vrijdag 5 april. Vanaf 19:30 uur is de zaal open.

Najaarsbijeenkomst

Datum: 23 november 2018

Tijd: 17:00 - 22:00 uur

Locatie: Dorpshuis de Vang

Dorpshuis de Vang

De najaarsbijeenkomst is op vrijdag 23 november in Dorpshuis de Vang.
Vanaf 17:00 uur staat er een kopje koffie/thee voor u klaar.
Daarna ziet het programma er als volgt uit:

17.30 uur             Welkomstwoord door de voorzitter

Beelden van recente activiteiten van de vereniging

18.00 uur             Broodmaaltijd

19.30 uur             Aanvang avondprogramma

Uitreiking ‘Skouwerkloppie’

20.00 uur            Lezing over de onderwaterzetting en de wederopbouw van

de Wieringermeer door de heer Fred de Vries

21.30 uur             Presentatie van de Kroniek 2018

Na afloop is er gelegenheid voor een gezellige nazit.

 

De onderwaterzetting en wederopbouw van de Wieringermeer.

Fred de Vries van het Historisch Genootschap Wieringermeer zal in zijn lezing vertellen over de dramatische gevolgen van het onder water zetten van de Wieringermeer door de Duitsers in april 1945. Inwoners en onderduikers moesten evacueren, boerderijen en woningen werden vernield, de te velde staande gewassen, landbouwwerktuigen en huisraad gingen volledig verloren.
Al snel na de oorlog werd begonnen met de wederopbouw. Hoe dat in zijn werk ging zal ter sprake komen, evenals welke ontwikkeling de landbouw in de Wieringermeer tot nu toe heeft doorgemaakt.

Opgave voor deelname aan de broodmaaltijd graag vóór 20 november bij Jelte Oosterkamp, telefonisch (0227 608415) of per email (info@lijnendoordetijd.nl).
De kosten van de broodmaaltijd inclusief twee consumpties zijn €17,50 per persoon.
U kunt voorafgaand aan de bijeenkomst contant betalen of vóór 15 november het bedrag overmaken op rekening NL38 RBRB 0790 164 647 t.n.v. Historische Vereniging ‘Lijnen door de tijd’.

Open Monumentendag

Datum: 8 september 2018

Tijd: 10:00 - 17:00 uur

Hogeland's-Hoeve (2)

Zaterdag 8 september kunnen er in het kader van Open Monumentendag in Sijbekarspel en Benningbroek een drietal monumenten worden bezocht.

 

De Hogelandshoeve, Het Hogeland 13 1654 JR, Benningbroek

Aan het einde van een nu doodlopende weg, de voormalige oude Ganker, in het buurtschap Het Hoogeland, staan een tweetal Westfriese stolpboerderijen uit het jaar 1875, de rechtse met als naam de Hogelandshoeve.
Ook voor 1875 is hier altijd bewoning geweest vanwege de hogere ligging van het land. In de 16e eeuw zou hier een herenhuis hebben gestaan. De naam van het huis of weg zou refereren aan de naam van de toenmalige eigenaar, de heer Hogeland of de heer Van het Hogeland, afkomstig uit het nabijgelegen Wognum.
Tot rond 1970 was de stolp in gebruik als kleinschalig veehoudersbedrijf, toen in handen van de familie Laan. Sinds 2003 hebben Han & Jay van de boerderij, nu verscholen tussen het groen van een inmiddels volwassen boerderijtuin, een oase van rust gecreëerd rondom hun passies: het verzamelen en verkopen van oud glaswerk en kristal uit Nederland en Europese buurlanden (periode 1910 – 1970), hun liefde voor het kweken van tuinkruidenplanten, het bereiden van ambachtelijke jams en chutneys en het organiseren van creatieve workshops.
In 2019 wordt de stolp hoogstwaarschijnlijk gerenoveerd, waarmee enkele karakteristieke elementen van dit gebouw verloren zullen gaan.
Meer info: www.hogelandshoeve.nl

 

De Veermanshoeve, Vekenweg 1, 1655 LJ Sijbekarspel

In het jaar 1647 stond er in Sijbekarspel op de Vekenweg no. 1, hoek Westerstraat, een stolpboerderij ‘De Veermanshoeve’. Nu in 2018 draagt deze stolp nog steeds die naam.
In het jaar 1772 is er in het verlengde van de koegang een stuk aangebouwd, de ‘staart’. Zo konden er wat meer koeien geplaatst worden. Ook hield men toen wat schapen en varkens en niet te vergeten de paarden.
Het was vroeger zo dat als de boerderij vrij van schuld was, er een mooie ronde schoorsteen op het dak van de boerderij kwam en dat is bij deze boerderij in 1871 gebeurd. Een prachtige schoorsteen met een mooie grote steen waar een met goud gekroonde koe op staat met de datum anno 1871.
Tijdens de verbouwing zijn er vier mooie, gave tegels en heel wat scherven uit 1650 gevonden. De tegels zijn ingelijst en hangen nu naast de kachel. Ook de oude, nog gave haardplaat heeft een mooi plekje gekregen.
Er werd altijd aan huis geslacht en de hammen en de worsten werden in de schoorsteen gerookt. Voor het laatst gebeurde dat in november 1945. Ook werd er altijd boter en kaas gemaakt. Maar dat is allemaal geweest. Het vee is weg en er wonen nu twee gezinnen. Wat voorheen de koegang was, is nu een mooie woning geworden.

 

Ned. Hervormde Kerk, Westerstraat 42, 1655 LB Sijbekarspel

De kerk dateert waarschijnlijk uit de eerste helft van de 12de eeuw en was van oorsprong een vereenvoudigde uitgave van de Michaelskerk op Wieringen. Een kerkzaal oost-west, met aan de oostkant achter de preekstoel een iets lager en smaller koor. In de 15de eeuw werd daar een stenen toren met dito spits voorgezet.
Toen in 1547 het dak vernieuwd moest worden, zijn de muren een meter hoger opgetrokken, zodat er gotische ramen in geplaatst konden worden. Het jaartal in het sluitstuk boven de preekstoel getuigt hiervan.
De koperen kroonluchters en de preekstoel dateren uit de 17de eeuw. In de gesneden panelen van de preekstoel zijn de wapens van Sijbekarspel (midden), Hoorn, Enkhuizen, Medemblik en Alkmaar te zien.
Begin 19de eeuw werd het koor afgebroken en de achtermuur dichtgemetseld. Niet lang daarna werd ook de toren afgebroken en vervangen door een dakruiter. Omdat de oude tufstenen, waar de kerk mee gebouwd was, slecht waren geworden, besloot men de hele buitenkant met cement te bepleisteren. In de zestiger jaren van de 20ste eeuw vond Monumentenzorg dat dat er weer af moest. Omdat de muur daar niet mooi onder vandaan kwam heeft men de muren ommetseld met oude handgevormde steentjes.
Het ‘van Dam’-orgel dateert uit 1883 en heeft nog zijn oorspronkelijke romantische toonzetting.
Tijdens Open Monumentendag wordt er koffie en thee in de kerk geschonken.

 

Dauwtrappen

Datum: 19 mei 2018

De traditionele dauwtrapwandeling op luilakochtend wordt dit jaar gehouden op zaterdag 19 mei.

Aangezien de te lopen route voornamelijk door weilanden en langs akkers zal gaan, worden laarzen of stevige schoenen aanbevolen. De wandeling duurt ongeveer 2 uur.

Het is ieder jaar weer prachtig om de zon op te zien komen al lopend door het land achter de boerderijen.
Tijdens de wandeling zal er, waar mogelijk, iets verteld worden over de agrarische bedrijfsvoering, vroeger en nu.

 

Het startpunt is dit jaar wederom bij Jaap en Anita Bontekoning, boerderij ‘De Beukenhof”, Westerstraat 50. De wandeling zal anders zijn dan vorig jaar.

Om 5.30 uur staat er koffie of thee klaar en zal Jaap iets over de bedrijfsvoering van de Beukenhof vertellen.

 

Na afloop van de wandeling staat er traditiegetrouw een heerlijk ontbijt klaar in café de Roode Leeuw in Benningbroek. Dit is de laatste activiteit waarbij we te gast zijn in de Roode Leeuw. Bob en Jantien hebben de zaak verkocht en het café wordt opgeheven.

 

Wilt u deelnemen aan deze wandeling, dan kunt u zich opgeven tot vrijdag 11 mei bij Annie Vlaar-Oudeman, Dr. De Vriesstraat 33B, telefonisch 0229-591020 of per email, annievlaaroudeman@gmail.com.

De kosten bedragen € 9,- p.p., contant te voldoen voor zonsopgang op zaterdag 19 mei.

Jaarvergadering

Datum: 6 april 2018

Tijd: 20.00 - 22.00 uur

Locatie: café de Roode Leeuw

Schermafbeelding 2018-02-24 om 14.30.17

Op vrijdag 6 april 2018 wordt de jaarvergadering van de Historische Vereniging Sijbekarspel-Benningbroek gehouden in café De Roode Leeuw.

De agenda van de vergadering is als volgt:

1     Opening
2     Mededelingen en ingekomen stukken
3     Notulen jaarvergadering 2017
4     Jaarverslag 2017
5     Financiën:
       * financieel verslag2017
       * verslag van de kascommissie (Margot Haakma en Arjan Slagter)
       * decharge bestuur
       * benoeming nieuw kascommissielid
       * begroting 2018 en voorstel contributie 2018
6     Bestuursverkiezing:
* aftredend en herkiesbaar: Lou Klaver en Annie Vlaar-Oudeman
7     Voorstellen voor de activiteiten in 2018 zijn:
       Dauwtrappen, zaterdag 19 mei
       Rabo sponsor fietstocht
       Open Monumentendag zaterdag 8 september
       Najaarsbijeenkomst november (datum en plaats volgen in de dorpskrant en op de website)
       Foto scanmiddagen
8     Rondvraag
9     Sluiting vergadering

Het is mogelijk om tot 24 uur voor de vergadering opgave te doen van tegenkandidaten bij het bestuur.

Na een korte pauze zal mevrouw Hieke Stapel van Vereniging Oud Hoorn om ± 20:15 uur met haar lezing beginnen. Mevrouw Stapel is sinds 1985 gids van de vereniging Oud Hoorn en was 11 jaar werkzaam in het Westfries Museum bij de afdeling educatie. Zij zal een beeld schetsen van Hoorn door de eeuwen heen (ontstaan, stadrechten, graanhandel, VOC-WIC, slag op de Zuiderzee, ontruiming van de kloosters, zieken- en armenzorg) en een aantal markante figuren uit Hoorn bespreken.

Wij hopen u te mogen begroeten op vrijdag 6 april. Vanaf 19:15 uur is de zaal open.

 

Najaarsbijeenkomst

Datum: 24 november 2017

Tijd: 17:00 - 22:00

Locatie: Café De Roode Leeuw

SAM_6103

De Najaarsbijeenkomt is op een vrijdagavond, eind november. De datum is nog niet bekend.

Vanaf 17.00 uur is er ontvangst met een kopje koffie en wat lekkers. Na een gezellig uurtje, met recente filmbeelden van de laatste activiteiten, is het genieten van de Westfriese broodmaaltijd.

Het avondprogramma begint met de uitreiking van het Skouwerkloppie 2017. Altijd spannend wie deze keer dit compliment mag ontvangen.

Aansluitend is er een lezing. Het programma van deze avond is nog niet bekend.

Tot slot is er de presentatie van de nieuwe Kroniek. 

Open Monumentendag

Datum: 9 september 2017

Tijd: 10:00 - 17:00

2013 1

Zaterdag 10 september is het Open Monumentendag.
Het thema voor deze dag is dit jaar “Boeren en buitenlui”.
Het programma wordt later bekend gemaakt.

Sponsorfietstocht Rabobank

Datum: 10 juni 2017

Tijd: 9.00 - 12.00

260. 2010 Rabo fietstocht

Op zaterdag 10 juni doen we weer mee aan de sponsorfietstocht van de Rabobank. Wie heeft er zin om een gezellige fietstocht te maken en daarmee samen met de anderen 7 deelnemers €250,- voor de vereniging te verdienen?

Opgeven bij Lou Klaver, Westerstraat 67
telefoon 0229 591290, email klavervideo@quicknet.nl

 

Wanneer u meer informatie wilt of uw reactie wilt geven, neem dan contact op via het contactformulier.